Mon 7 Consulting AB

Sekura Hjälpmedel för systematiskt brandskyddsarbete

Sekura är ett system som hjälper fastighetsägare att automatisera sitt systematiska brandskyddsarbete. Applikationen gör det enkelt att skapa checklistor för brandskyddskontroller och att följa upp dessa. Fastigheter kan lätt sorteras i grupper och kan tilldelas olika typer av kontroller.

AgeraTime Mäter och rapporterar säljares tidsdisponering

AgeraTime utvecklades på uppdrag av AgeraSales AB och används för att utvärdera hur säljare spenderar sin tid. Säljarna rapportera själva in tiden och en administratör kan ta ut rapporter som visar säljarnas tidsfördelning, på individ- och organisationsnivå.

DMKS Digitalt medlemskortsystem

DMKS är ett system för att hantera medlemskort och registrering av aktiviteter. Systemet utvecklades för Uppsala Fritidsgårdar. I systemet kan medlemmar registreras dessa får ett medlemskort som de sedan använder för att sammla in bonus som de kan köpa aktiviteter för.

Fritidsforum Medlems- och administrationssystem

Administrationssystem för föreningar ansluta till Fritidsforum.

Eneus Avancerat energiuppföljningssystem

Eneus är ett energiuppföljningssystem utvecklat på updrag av Eneas Energy AB. Systemet samlar in en stora mängder energidata och presenterar informationen i avancerade grafer för att underlätta överblick och beslutstaganden. Informationen kan användas för att följa upp åtgärder som gjorts för att minska energiåtgången.

EES Kundadministration och fakturering

Ett internt kundadministrations- och faktureringssystem för Eneas Energy AB. Systemet hanterar samtliga kunduppgifter och har en avancerad, och ständigt föränderlig, faktureringsrutin som tar hänsyn till ett stort antal olika parametrar. För den ekonomiska rapportering finns stort stöd av specialanpassade rapporter.